Výcvikové směrnice SČP

platné od 1.1.2003

 

 

                                                        1. ÚVOD 

             1.1. Všeobecná ustanovení

1.1.1. Tyto směrnice platí pro potápěčský výcvik (dále jen výcvik) prováděný ve Svazu potápěčů České republiky
 (dále jen SPČR).Potápěčský výcvik dětí řeší směrnice SPČR pro potápění dětí.

1.1.2. Provozovatelem výcviku na určitý stupeň mohou být SPČR, jednotlivé zemské svazy,kluby registrované těmito 
zemskými svazy, instruktoři SPČR a právnické či fyzické osoby k výcviku oprávněné nebo pověřené příslušným zemským 
svazem.

1.1.3. Je-li hodnocením znalostí a schopností uchazeče o kvalifikační stupeň pověřena komise instruktorů, musí být nejméně
 tříčlenná. Předsedu komise vyberou členové komise mezi sebou. Předseda komise jedná jménem komise s účastníky zkoušek.

1.1.4. Zájemci o účast ve výcviku musejí předložit platné lékařské potvrzení své zdravotní způsobilosti k potápění. 
(Nevztahuje se na Úvod do potápění, viz ustanovení 2.5.2. těchto směrnic.)

1.1.5. Oprávnění držitelů jednotlivých potápěčských a instruktorských kvalifikačních stupňů uvádějí tyto směrnice.

1.1.6. Při každém zvyšování kvalifikace nebo při prodlužování doby její platnosti je uchazeč povinen předložit k posouzení 
doklad o požadované vstupní kvalifikaci a řádně vedený deník potápěče.

1.1.7. Při výcviku musejí být závazně dodržována všechna ustanovení Bezpečnostních směrnic SPČR.

 

          1.2. Práva a povinnosti provozovatele výcviku

Provozovatel výcviku má tato práva:

1.2.1. Kontrolovat, zda během výcviku nedochází či nedošlo k porušování Bezpečnostních směrnic SPČR nebo 
Výcvikových směrnic SPČR.

1.2.2. Kontrolovat, zda má výcvik požadovanou úroveň a odvolat z výcviku instruktora, který tuto podmínku nesplňuje.

Provozovatel výcviku má tyto povinnosti:

1.2.3. Materiálně, finančně a personálně zajistit požadovanou úroveň a plynulost výcviku.

1.2.4. Odvolat z vedení výcviku instruktora, který vědomě porušil Bezpečnostní směrnice SPČR nebo Výcvikové směrnice   SPČR,jakýmkoliv způsobem zneužil svého postavení nebo svým jednáním výcvik znevážil.

 

             1.3. Práva a povinnosti instruktora.

Instruktor provádějící výcvik má tato práva:

1.3.1. Vykázat z prostoru určeného pro výcvik osoby, které svým jednáním narušují průběh výcviku nebo ohrožují 
účastníky výcviku.

1.3.2. Organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení s přihlédnutím k daným materiálním a 
technickým možnostem i k fyzickým a psychickým možnostem účastníků výcviku. 

Instruktor provádějící výcvik má tyto povinnosti:

1.3.3. Přijímat do výcviku pouze uchazeče, kteří splňují podmínky předepsané pro účast ve výcviku.

1.3.4. Při zahájení výcviku seznámit účastníky výcviku (cvičence):
          - s Bezpečnostními směrnicemi SPČR,
          - s právy a povinnostmi instruktora,
          - s právy a povinnostmi jich samotných.

1.3.5. Během výcviku:
          - dodržovat bezpečnostní a výcvikové směrnice SPČR,
          - organizovat sled výuky a praktických lekcí za dodržování základních pedagogických zásad,
          - řádně vysvětlit i prakticky předvést každý nově nacvičovaný úkol a upozornit účastníky výcviku na možná nebezpečí,
          - vždy před vydáním pokynu k plnění úkolu zkontrolovat účastníkům výcviku výstroj a k plnění úkolu nepřipustit 
             účastníka výcviku, jehož výstroj není úplná, vhodná a dostatečně funkční,
          - nepřipustit k plnění úkolu účastníka výcviku, jehož současné vědomosti či schopnosti ke splnění takového úkolu nestačí,
          - odmítnout potvrdit splnění takových úkonů a zkoušek, které uchazeč nezvládl, nedokončil nebo vůbec nevykonal.

1.3.6. Přerušit výcvik, zjistí-li:
          - že by jeho pokračování vedlo k porušení Bezpečnostních směrnic SPČR nebo Výcvikových směrnic SPČR,
          - že fyzická zdatnost nebo psychická kondice účastníka výcviku nestačí ke zvládnutí cvičeného úkolu.

1.3.7. Seznámit účastníky výcviku se způsobem přivolání lékařské pomoci v případě nehody.

1.3.8. V případě nehody:
           - zajistit přivolání lékaře a do jeho příchodu pečovat o postiženého podle zásad první pomoci,
           - sepsat protokol o nehodě a odeslat jej na adresu příslušného zemského svazu.

 

            1.4. Práva a povinnosti účastníka výcviku (cvičence).

Účastník výcviku (cvičenec) má tato práva:

1.4.1. Vyžádat si nové vysvětlení v případě, že dobře neporozuměl výkladu instruktora.

1.4.2. Odmítnout plnění úkolu, který neodpovídá jeho současným vědomostem a dovednostem, zdravotnímu stavu nebo 
 fyzické či psychické kondici.

1.4.3. Vyžádat si výměnu výstroje, na které zjistil provozní závady.

          1.4.4. Po svědomité přípravě zažádat o nové přezkoušení z předmětu, ve kterém dříve neuspěl.

Účastník výcviku (cvičenec) má tyto povinnosti:

1.4.5. Pozorně sledovat výklad instruktora a při výcviku provádět vždy jen takové úkony, které mu instruktor uloží.

1.4.6. Před vstupem do vody se důkladně přesvědčit, zda jeho potápěčská výstroj je úplná, vhodná a dostatečně funkční.

1.4.7. Na pokyn instruktora zopakovat zadání úkolu a nechat si zkontrolovat výstroj i správnost jejího ustrojení.

1.4.8. Ohlásit ihned instruktorovi:
          - jakékoli zdravotní potíže nebo problémy s fyzickou či psychickou kondicí,
          - své zjištění, že při výcviku došlo či může dojít k porušení Bezpečnostních směrnic SPČR.

 

                                                  2. ÚVOD DO POTÁPĚNÍ

           2.1. Všeobecná ustanovení.

2.1.1. Úvod do potápění (ÚDP) slouží k propagaci výcvikového systému SPČR tím, že kvalifikovaně a bezpečně poskytne
 potenciálním zájemcům o potápěčský výcvik:
          - první seznámení s přístrojovým potápěním,
          - seznámení s požadavky, které na ně bude klást další výcvik (CMAS P*).

2.1.2. Absolvováním ÚDP nezíská jeho účastník žádnou potápěčskou kvalifikaci. Obdrží pouze doklad, který připomíná:
          - prožitou zkušenost,
          - výcvikový systém SPČR,
          - datum a místo uskutečnění ÚDP.

2.1.3. Provozovatelem ÚDP mohou být subjekty uvedené v ustanovení 1.1.2 těchto směrnic.

2.1.4. Vedením ÚDP musí být pověřen instruktor SPČR.

2.1.5. Praktická část ÚDP musí probíhat v chráněném vodním prostoru. Chráněný vodní prostor je definován 
v ustanovení 3.1.7 těchto směrnic.

 

           2.2. Práva a povinnosti provozovatele ÚDP. 

Provozovatel ÚDP se řídí právy a povinnostmi uvedenými v ustanoveních 1.2.1 - 1.2.4 těchto směrnic.

          2.3. Práva a povinnosti instruktora provádějícího ÚDP.

          Instruktor provádějící ÚDP se řídí právy a povinnostmi uvedenými v ustanoveních 1.3.1,1.3.3, 1.3.5, 1.3.6 a 1.3.8 
          těchto směrnic.

                    2.4 Práva a povinnosti účastníka ÚDP.

         Účastník ÚDP (cvičenec) se řídí právy a povinnostmi uvedenými v ustanoveních 1.4.1,1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7 a 1.4.8
         těchto směrnic.

                   2.5 Vstupní požadavky.

         2.5.1. Minimální věk 14 let.

         2.5.2. Podpis prohlášení, kterým cvičenec potvrzuje:
                   - že si je vědom rizik spojených s potápěním,
                   - že bere na vědomí svou odpovědnost za dodržování bezpečnostních pravidel a pokynů instruktora,
                   - že jeho zdravotní stav nebrání absolvování ÚDP.
         U cvičenců mladších18 let podepíší toto prohlášení rodiče nebo zákonní zástupci takových cvičenců.

         2.5.3. Uplavat na hladině libovolným stylem 100.

                   2.6 Obsah ÚDP.

        2.6.1. Teoretická lekce ÚDP zahrnuje následující témata:
                 - Stručná historie sportovního potápění.
                 - Současné sportovní potápění, vodní prostředí, život pod vodou.
                 - Zvláštní potápěčské zájmy - sport, foto a film, vraky, technické potápění.
                 - Organizované potápění - CMAS, SPČR, potápěčské kluby, školy a střediska.
                 - Význam kvalitního potápěčského výcviku.

       2.6.2.  Praktická lekce ÚDP zahrnuje následující činnosti:
                  - Úvod, seznámení s právy a povinnostmi.
                  - Stručné seznámení se základní potápěčskou výstrojí a jejím používáním.
                  - Stručné a jednoduché seznámení s vlivem tlaku na organismus a výstroj.
                  - Stručné a jednoduché seznámení s dýchacím přístrojem na stlačený vzduch,kompenzátorem vztlaku,
                  zátěžním opaskem (v případě potřeby také s izolačním oblekem) a jejich používáním.
                  - Předvedení a vysvětlení základních (povinných) signálů CMAS.
                  - Ověření plaveckých schopností a dovedností cvičence.
                  - Praktické použití základní potápěčské výstroje.
                  - Nasazení dýchacího přístroje, kompenzátoru vztlaku a zátěžního opasku(v případě potřeby také izolačního
                     obleku).
                  - Ponor s dýchacím přístrojem na 10 - 15 minut v doprovodu instruktora.
                  - Odstrojení výstroje a krátké vyhodnocení ponoru.

       2.6.3.  Závěrečná lekce ÚDP zahrnuje následující témata:
                  - Vysvětlení postupu, který je nezbytný k tomu, aby se cvičenec mohl stát kvalifikovaným potápěčem.
                  - Zdůraznění výhod moderního potápěčského výcviku vedeného instruktory SPČR.
                  - Informace o nejbližších možnostech absolvování výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P* včetně termínů, 
                     míst konání,ceny a vstupních požadavků.
                  - Význam získání kvalifikace CMAS a mezinárodně uznávané bilaterální kvalifikační karty.
                  - Informace o možnostech zakoupení či zapůjčení potápěčské výstroje.

                  2.7 Provedení ÚDP.

       2.7.1.  V průběhu celého ÚDP, zejména však při ponoru s dýchacím přístrojem, je nutno dbát, aby první seznámení 
                   s potápěčským výcvikem představovalo pro cvičence zajímavou a příjemnou zkušenost.

       2.7.2.  Teoretická lekce ÚDP se uskuteční v trvání 30 - 45 minut.

       2.7.3.  Praktická lekce ÚDP se uskuteční v trvání 60 - 90 minut.

       2.7.4.  Při ponoru s dýchacím přístrojem do hloubky maximálně 5 m má cvičenec za úkol pouze plavání pod vodou a
                   řízení vztlaku.Přípustný počet cvičenců při tomto ponoru je nejvýše jeden na jednoho instruktora.

       2.7.5.  Závěrečná lekce ÚDP se uskuteční v trvání 30 - 45 minut.

 

                                                         3. POTÁPĚČSKÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ.

                  3.1 Všeobecná ustanovení.

       3.1.1.  Potápěčský kvalifikační stupeň CMAS může být udělen pouze členu organizace CMAS.

       3.1.2.  Výcvik na potápěčský kvalifikační stupeň CMAS provádí potápěčský instruktor CMAS.

       3.1.3.  Vědomosti a dovednosti uchazeče o potápěčské kvalifikační stupně mohou být posuzovány buď v průběhu výcviku,
                  nebo formou závěrečných zkoušek, avšak zásadně musejí být splněny všechny požadavky na příslušný kvalifikační 
                 stupeň (viz ustanovení 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 těchto směrnic). Toto posouzení musí provést instruktor, který kvalifikační
                 stupeň uchazeči udělí.

       3.1.4.  Zájemci o výcvik, kteří jsou mladší 18 let, musejí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců 
                 takového zájemce s jeho účastí ve výcvik

       3.1.5. Obsah výcviku na jednotlivé kvalifikační stupně je dán požadavky na tyto kvalifikační stupně (viz ustanovení 3.2, 3.3, 
                 3.4 a 3.5 těchto směrnic).

       3.1.6.  Pod pojmy malá, střední a velká hloubka se rozumějí ve stejném pořadí hloubky 0 –10 m,10 – 30 m a přes 30 m.

       3.1.7.  Chráněným vodním prostorem se rozumí vodní prostor s malou hloubkou, v němž je možno neustále dozírat 
                  na cvičence a v případě nebezpečí okamžitě zasáhnout (např.bazén nebo mělká zátoka s dobrou viditelností). 
                  Volnou vodou se rozumí každý vodní prostor, který nelze považovat za chráněný.

       3.1.8.  Pokud je k získání potápěčského kvalifikačního stupně předepsán určitý počet ponorů, započítávají se do něj 
                  ponory s dýchacím přístrojem ve volné vodě. Ponorem se pro tyto účely rozumí pobyt pod vodou v trvání 
                  nejméně 20 minut.

       3.1.9.  Základní potápěčskou výstrojí se rozumí potápěčská maska, dýchací trubice a ploutve. Při výcviku, který 
                  zahrnuje potápění ve volné vodě, je základní potápěčskou výstroj nutno doplnit o potápěčský nůž a 
                  potápěčskou bóji. (Použití potápěčské bóje je možno vypustit za předpokladu, že instruktor spolehlivě zajistí 
                  bezpečnost cvičenců jiným způsobem.) Pro disciplíny se základní potápěčskou výstrojí lze též použít 
                  izolační oblek a zátěžní opasek.

      3.1.10. Výstrojí pro výcvik potápění s dýchacím přístrojem ve volné vodě je kromě základní potápěčské výstroje:
                 - dýchací přístroj s automatikou, záložním 2. stupněm a zařízením pro měření tlaku dýchacího média,
                 - kompenzátor vztlaku;
                  pro výcvik na kvalifikační stupeň CMAS P** pak dále
                 - zařízení pro měření hloubky a času pod vodou,
                 - vodovzdorné dekompresní tabulky a poznámková tabulka,
                 - potápěčská svítilna,
                 - potápěčský kompas,
                 - dekompresní bójka,
                 - úvazek s karabinou;
                  pro výcvik na kvalifikační stupeň CMAS P*** pak dále
                 - zvedací vak.

                 3.2 Potápěč Junior SPČR

       Oprávnění:
                - potápět se ve volné vodě v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P** do malých hloubek (tímto potápěčem
                  musí zároveň být rodič či zákonný zástupce doprovázeného, nebo jimi pověřená osoba),
                - potápět se ve volné vodě v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P*** nebo instruktora do hloubek 
                  maximálně 20 m,
                - po absolvování celkem 10 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě a dovršení věku 14 let se přihlásit 
                  k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň CMAS P*.

       Vstupní požadavky:
      
1.     Minimální věk 12 let.
       2.     Uplavat na hladině libovolným stylem 200 m.

       Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti
               
- o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj,
                - o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou,
                - o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání,
                - o pravidlech bezpečného potápění,
                - o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany,
                - o zásadách resuscitace.

       Dovednosti: Uchazeč musí být schopen
               - zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj,
               - řídit svůj vztlak ve vodě,
               - vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách,
               - bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině.
               - zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské dvojice (trojice).

       Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést
       1.    Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 100 m na hladině za použití základní výstroje.
       2.    Vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 – 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 – 15 m pod vodou.
       3.    Přípravu, kompletaci ustrojení a kontrolu potápěčské výstroje.
       4.    Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku.
       5.    Vylití masky pod vodou, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou, používání signálů pod vodou i na hladině.
       6.    Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z alternativního zdroje vzduchu, při této činnosti 
              uplavat pod vodou 5 – 10 m a vynořit se.
       7.   Uplavání nejméně 100 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.

             Úkony pod body 4. - 6. provede uchazeč ve volné vodě v malé hloubce. Tyto úkony musí být předem nacvičeny 
             v chráněném vodním prostoru.

             Podmínkou udělení kvalifikace Junior SPČR je absolvování nejméně 5 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě
            do malých hloubek s instruktorem. Za jediný den je možno započítat nejvýše dva ponory.

            Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. 
            Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč Junior SPČR uděluje instruktor s kvalifikací nejméně
            CMAS I*.

            3.3 Potápěč CMAS P*

       Charakteristika:           
           
Potápěč se základními zkušenostmi, způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj a vycvičený
            k potápění ve volné vodě.

       Oprávnění:
           
- potápět se ve volné vodě v doprovodu potápěče s kvalifikaci CMAS P** do malých hloubek, v doprovodu potápěče 
              s kvalifikaci CMAS P*** nebo instruktora do hloubek větších.
            - účastnit se vybraných specializačních kurzů.

       Vstupní požadavky:
      
1.    Minimální věk 14 let.
       2.    Uplavat na hladině libovolným stylem 200 m.

       Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti
             - o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj,
             - o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou,     
             - o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání,
             - o pravidlech bezpečného potápění a o plánování ponorů,
             - o potápění bez nutnosti provádění stupňovité dekomprese,
             - o stanovení nulových časů, doby vysycení zbytkového dusíku a časového limitu do odletu po ponoru,
             - o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany,
             - o zásadách resuscitace.

       Dovednosti: Uchazeč musí být schopen       
            
- zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj,
             - řídit svůj vztlak ve vodě,
             - vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách,
             - bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně a efektivně se pohybovat pod vodou i na hladině,
             - zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny,
             - zachránit se v krizových situacích a poskytnout základní pomoc partnerovi.

       Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést  
      
1.   Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 200 m na hladině za použití základní výstroje.
       2.   Vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 – 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 – 5 m pod vodou za
             použití základní výstroje.
       3.   Přípravu, kompletaci, ustrojení a kontrolu potápěčské výstroje
       4.   Vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý břeh, člun apod.) nebo při simulaci těchto podmínek.
       5.   Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku a řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku.
       6.   Vylití masky pod vodou, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou, používání signálů pod vodou i na hladině.
       7.   Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z jednoho přístroje, při této činnosti uplavat 
             pod vodou vzdálenost 10 – 15 m a vynořit se.         
            Úkon je nutno provést opakovaně, aby uchazeč prokázal schopnost společného dýchání jak při použití alternativního 
            zdroje vzduchu, tak při střídání jedné plicní automatiky.
       8.  Uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
       9.  Vlečení partnera po hladině na vzdálenost 10 - 15 m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji).
      10. Předvedení resuscitace.

Úkony pod body 5.- 7. provede uchazeč ve volné vodě v malé hloubce. Tyto úkony musí být předem nacvičeny 
v chráněném vodním prostoru.

Podmínkou udělení kvalifikace CMAS P* je absolvování nejméně 5 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě 
do malých hloubek s instruktorem. Za jediný den je možno započítat nejvýše dva ponory.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede,
 hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P* uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I*.

          3.4 Potápěč CMAS P**.

       Charakteristika:
            
Plně vycvičený potápěč.

       Oprávnění:
             - potápět se ve volné vodě s držitelem nejméně stejné kvalifikace (Potápěč CMAS P**),
             - při potápění ve volné vodě doprovázet držitele kvalifikace Potápěč CMAS P* do malých hloubek,
             - jako rodič, zákonný zástupce nebo jimi pověřená osoba doprovázet při potápění ve volné vodě držitele kvalifikace
               Potápěč Junior SPČR do malých hloubek,
             - zastávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího,
             - účastnit se specializačních kurzů.

       Vstupní požadavky:
      
1.   Minimální věk 15 let.
       2.   Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P* nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR.

       Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí mít vědomosti v plném rozsahu stupně CMAS P* doplněné o hlubší znalosti
             - potápěčské fyziky, anatomie a fyziologie,
             - příčin, projevů a následků nemocí a úrazů spojených s potápěním a jejich prevence,
             - používané potápěčské výstroje a principů její konstrukce,
             - správného plánování ponorů včetně volby místa, plánu spotřeby vzduchu, plánu dekompresního postupu a řešení 
                případné krizové situace,
             - zásad orientace při potápění,
             - zásad nočního potápění,
             - zásad záchrany tonoucích a způsobů resuscitace.

       Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí být uchazeč schopen
             - správně používat potápěčskou výstroj za různých podmínek,
             - vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera,
             - používat dekompresní tabulky pro jednoduché i opakované ponory a provést stupňovitou dekompresi,
             - používat dekompresní bójku,
             - používat kompas k orientaci pod vodou,
             - uskutečnit noční ponor.

       Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést
       1.   Skok do vody s maskou a dýchací trubicí v ruce, jejich nasazení a vylití pod vodou.
       2.   Uplavání vzdálenosti 800 m se základní výstrojí na hladině s následujícím zanořením do hloubky 3 – 5 m a uplaváním
             vzdálenosti 10 m v této hloubce.
       3.   Uplavání vzdálenosti 600 m na hladině v kompletní výstroji, z toho 500 m při dýchání pomocí dýchací trubice a 
             100 m v poloze naznak bez použití dýchací trubice nebo plicní automatiky.
       4.   Sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky ve střední hloubce.
       5.   Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední hloubce uplavat 2 – 5 m k partnerovi a za střídání jedné 
             plicní automatiky předvést řízený výstup včetně vykonání bezpečnostní zastávky.
       6.   Vynést partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a táhnout jej po hladině na vzdálenost 25 m.
       7.   Uvázat dračí smyčku, lodní smyčku, vůdcovský uzel, škotovou spojku a předvést použití karabin.
       8.   Předvedení resuscitace.
       9.   Kompletní naplánování opakovaného ponoru včetně spotřeby vzduchu, dekompresních zastávek a plánu řešení
             krizové situace.
      10. Předvést použití dekompresní bójky ve volné vodě.
      11. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 30 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření plavat
            k tomuto cíli.
      12. Absolvovat noční ponor.

            Povinné úkony pod vodou (s výjimkou bodu 11.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora.

            Do udělení kvalifikace CMAS P** musí uchazeč uskutečnit nejméně 20 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě 
            za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek.

            Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, 
             hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P** uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.

            3.5 Potápěč CMAS P***.

       Charakteristika:
            
Plně vycvičený a zkušený potápěč schopný vést skupinu potápěčů

       Oprávnění:
             - doprovázet při potápění ve volné vodě potápěče všech kvalifikačních stupňů,
             - doprovázet při potápění ve volné vodě držitele kvalifikace CMAS P* do hloubek větších než 10 m,
             - doprovázet při potápění ve volné vodě držitele kvalifikace Potápěč Junior SPČR do hloubky maximálně 20 m,
             - po dovršeni věku 18 let zastávat funkci vedoucího potápěče,
             - účastnit se specializačních kurzů.

       Vstupní požadavky:
       1.   Minimální věk 16 let.
       2.   Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo potápěčské kvalifikace jiného systému
             určené SPČR.

       Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P**, 
                           a to i pro potápění do velkých hloubek, a dále pak vědomosti
             - o posuzování a výběru potápěčů pro sestavování dvojic (trojic),
             - o zásadách a praktickém využití orientace pod vodou,
             - o zásadách hledání, vyzvedávání a přemisťování předmětů pod vodou,
             - o zásadách plánování a organizace potápěčské akce většího rozsahu,
             - o zásadách výběru místa pro potápění podle mapy, přílivových tabulek a povětrnostních podmínek,
             - o základech plavby s malými plavidly na moři s ohledem na potápění,
             - o zásadách obsluhy vysokotlakého kompresoru.

       Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P** musí být uchazeč schopen
             - řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i z plavidla,
             - obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů,
             - vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze středních hloubek a postarat se o léčbu.

       Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést
       1.    Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
       2.    Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 
              20sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor     
              je spojen s vynesením  makety
              tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
       3.   Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
       4.   Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření 
             doplavat k tomuto cíli s tolerancí ± 2,5 m.
       5.   Práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce 20 – 30 m.
       6.   Přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 – 10 kg pomocí zvedacího vaku.
       7.   Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
       8.   Předvedení resuscitace.
       9.   Vyplutí s malým plavidlem, proplutí zadané trasy, přistání a vyvázání plavidla.
      10.  Vyřešení zadaných dekompresních příkladů.
      11.  Kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního 
             postupu a plánu řešení krizové situace.

             Povinné úkony pod vodou (s výjimkou bodu 4.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora s kvalifikací 
             nejméněCMAS I**.

            Do udělení kvalifikace CMAS P*** musí uchazeč uskutečnit nejméně 50 ponorů s dýchacím přístrojem 
            ve volné vodě, z toho nejméně 20 v hloubkách větších než 30 m.

            Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. 
            Výcvik vede,  hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P*** uděluje instruktor s kvalifikací
            nejméně CMAS I**.

             

                                              4. INSTRUKTORSKÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ.

 4.1. Všeobecná ustanovení.

4.1.1. Instruktorem potápění se může stát člen zemského svazu SPČR, který je držitelem kvalifikačního 
         stupně CMAS P***,  má dostatečně hluboké znalosti a pedagogické schopnosti k vykonávání takové činnosti.

4.1.2. Výcvik na instruktorské kvalifikační stupně CMAS pořádá SPČR.

4.1.3. Součástí zkoušek na instruktorské kvalifikační stupně je prověření potápěčských vědomostí a dovedností uchazeče.

4.1.4. Výstroj předepsanou ke zkouškám na jednotlivé instruktorské kvalifikační stupně je nutno výslovně uvést 
          v pozvánce ke zkouškám, případně ji ztotožnit s výstrojí předepsanou pro výcvik na kvalifikační stupeň 
         CMAS P***  (viz ustanovení 3.1.10 těchto směrnic).

4.1.5. Doba platnosti instruktorského kvalifikačního stupně je 5 let za předpokladu, že instruktor po tuto dobu řádně plní 
          všechny povinnosti vyplývající z těchto směrnic a z Bezpečnostních směrnic SPČR i členské povinnosti vůči 
          příslušnému zemskému svazu SPČR.

4.1.6. Prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního stupně provede komise složená z instruktorů 
          CMAS I***,jmenovaná výcvikovou komisí SPČR (VK SPČR). Tato komise prodlouží dobu platnosti 
          instruktorského kvalifikačního stupně na dalších 5 let, pokud uchazeč za posuzované období:
          - vycvičil nejméně 15 potápěčů (případně vykonával jinou činnost pro potřeby SPČR v oblasti potápěčského výcviku),
          - absolvoval nejméně dvě školení instruktorů SPČR,
          - absolvoval praktické zaměstnání z resuscitace,
          - předvedl vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině 
             na vzdálenost 50 m
          - a pokud na uchazeče nebyly oprávněné a podstatné stížnosti ze strany cvičenců.

      Nedílnou podmínkou prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního stupně je úspěšné splnění 
      zkušebního testu SPČR z potápěčské teorie v rozsahu stanoveném pro příslušný stupeň.

 
         4.1.7. Pokud instruktor podmínkám podle ustanovení 4.1.6 těchto směrnic nevyhoví, pozastaví komise platnost jeho oprávnění.
                   Instruktor zároveň dostane možnost vyhovět těmto podmínkám v nejbližším termínu. Pokud ani při tomto druhém pokusu
                   požadavky na prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního stupně nesplní, bude převeden mimo aktivní stav 
                  (viz ustanovení 4.2.1 těchto směrnic).

4.1.8. Výcviková komise SPČR má právo kontrolovat obsah a kvalitu výcviku dotazováním účastníků výcviku i přímými 
          kontrolami.V případě závažného porušení povinností instruktora má VK SPČR právo omezit platnost instruktorské 
          kvalifikace na dobu nezbytně nutnou. Právo ukončit platnost instruktorské kvalifikace má příslušný
          zemský svaz SPČR.

 
          4.1.9. Vyskytnou-li se stížnosti na činnost instruktora, VK SPČR ho přizve k jejich projednání, a pokud se instruktor 
                    dostaví, poskytne mu prostor pro vysvětlení. V případě oprávněné stížnosti může VK SPČR s přihlédnutím
                    k její závažnosti:
                   - Požadovat odstranění zjištěných nedostatků do zadaného termínu.
                   - Pozastavit platnost instruktorské kvalifikace.
                   - Navrhnout příslušnému zemskému svazu SPČR ukončení platnosti instruktorské kvalifikace.

        4.2 Instruktor mimo aktivní stav (IMAS).

        4.2.1.  Mimo aktivní stav může být převeden:
                   - každý instruktor SPČR s platnou kvalifikací, který o takové převedení požádá. Instruktora převede mimo aktivní 
                     stav na základě doporučení VK SPČR prezidium příslušného zemského svazu SPČR, kterému žadatel 
                    odevzdá své instruktorské razítko.
                  - instruktor SPČR, který ani při druhém pokusu nesplní požadavky na prodloužení doby platnosti instruktorského 
                    kvalifikačního stupně (viz ustanovení 4.1.7 těchto směrnic).Převod mimo aktivní stav uskuteční komise uvedená
                    v ustanovení 4.1.6 těchto směrnic, které instruktor odevzdá své instruktorské razítko.

        4.2.2.  Dnem převedení mimo aktivní stav pozbývá instruktor oprávnění provádět potápěčský výcvik a udělovat potápěčské
                   kvalifikace, jakož i provádět další činnosti, k jejichž výkonu je potřebná kvalifikace aktivního instruktora.

       4.2.3.  Instruktor mimo aktivní stav smí, avšak nejdříve po uplynutí jednoho roku od převedení mimo aktivní stav, požádat 
                  VK SPČR o znovuuvedení do aktivního stavu.

       4.2.4.  Znovuuvedení do aktivního stavu se provede tak, že se žadatel zúčastní řádných zkoušek na příslušný (podle volby žadatele
                  buď původní, nebo nižší) instruktorský kvalifikační stupeň. Pokud žadatel u přezkoušení uspěje, bude mu tato kvalifikace 
                  potvrzena. Pokud neuspěje, zůstává nadále instruktorem SPČR mimo aktivní stav.

 
       4.3 Instruktor CMAS I*.
 
       Oprávnění:
            
- vést ÚDP a výcvik na kvalifikační stupeň Junior SPČR,
             - vést výcvik na kvalifikační stupeň CMAS P*.

       Vstupní požadavky :
       1.   Minimální věk 18 let.
       2.   Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P***.

       Požadavky k získání instruktorského kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P***,
                           a dále pak dobré vědomosti.
             - o zásadách vyučování,
             - o metodice výuky potápění,
             - o obsahu ÚDP a výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P*,
             - o pomůckách používaných při výuce.

       Dovednosti: Uchazeč musí být schopen
            
- vycvičit skupinu cvičenců na kvalifikaci CMAS P*.

       Povinné úkony: 
       Uchazeč musí úspěšně absolvovat:
       1.   Zkušební test SPČR z potápěčské teorie.
       2.   Příklady stanovení dekompresního postupu zadané zkušební komisí.
       3.   Ústní přezkoušení.
       Uchazeč musí správně provést:
       1.   Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 
             20sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor je  
             spojen s vynesením makety
             tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
       2.   Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
       3.   Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu v hloubce 20 m uplavat 2 – 5 m k partnerovi a za střídání jedné plicní 
             automatiky předvést řízený výstup včetně vykonání bezpečnostní zastávky.
       4.   Předvedení resuscitace.
       5.   Vedení vyučovací lekce věnované tématu z potápěčské teorie na kvalifikační stupeň CMAS P*, zadanému
             zkušební komisí.
       6.   Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P* v chráněném 
             vodním prostoru, zadanému zkušební komisí.
       7.   Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P* ve volné vodě, 
             zadanému zkušební komisí.

            Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I* uděluje zkušební komise složená z instruktorů 
            CMAS I*** a CMAS I**, jmenovaná VK SPČR.

             4.4 Instruktor CMAS I**.

       Oprávnění: 
            
- vést ÚDP a výcvik na kvalifikační stupeň Junior SPČR,
             - vést výcvik na všechny potápěčské kvalifikační stupně CMAS,
             - vést vybrané specializační kurzy,
             - pomáhat při výcviku na instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I*.

       Vstupní požadavky: 
       1.    Minimální věk 19 let.
       2.    Uchazeč musí být držitelem instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I*.
       3.    Od získání instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I* musí uchazeč vycvičit nejméně 10 potápěčů na kvalifikační
              stupeň CMAS P*.

       Požadavky k získání instruktorského kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na instruktorský kvalifikační 
                          stupeň CMAS I*, a dále velmi dobré vědomosti
             - o zásadách vyučování,
             - o metodice výuky potápění,
             - o obsahu ÚDP a výcviku na potápěčské kvalifikační stupně,
             - o pomůckách používaných při ÚDP a při výcviku na potápěčské kvalifikační stupně.

       Dovednosti: Uchazeč musí být schopen
            
- vést skupinu cvičenců při potápění za různých podmínek,
             - vycvičit skupinu uchazečů na všechny potápěčské kvalifikace CMAS,
             - vést samostatně vybrané specializační kurzy,
             - pomáhat při výcviku na instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I*.

       Povinné úkony:
      
Uchazeč musí úspěšně absolvovat:
      
1.    Zkušební test SPČR z potápěčské teorie.
       2.    Příklady stanovení dekompresního postupu zadané zkušební komisí.
       3.    Ústní přezkoušení.
       Uchazeč musí správně provést:
      
1.    Předvedení resuscitace.
       2.    Vedení vyučovací lekce věnované tématu z potápěčské teorie, zadanému zkušební komisí.
       3.    Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výcviku na kvalifikační stupeň CMAS v chráněném 
              vodním prostoru, zadanému zkušební komisí.
       4.    Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výcviku na kvalifikační stupeň CMAS ve volné vodě, 
              zadanému zkušební komisí.

             Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I** uděluje zkušební komise složená z instruktorů 
            CMAS I***, jmenovaná VK SPČR.

             4.5 Instruktor CMAS I***.

       Oprávnění: 
            
- vést ÚDP a výcvik na kvalifikační stupeň Junior SPČR,
             - vést výcvik na všechny potápěčské a instruktorské kvalifikační stupně CMAS,
             - vést vybrané specializační kurzy,
             - vést výcvikové středisko.

       Vstupní požadavky: 
       1.    Minimální věk 20 let.
       2.    Uchazeč musí být držitelem instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I**.
       3.    Od získání instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I** musí uchazeč vycvičit nejméně 20 potápěčů na kvalifikační
              stupně CMAS P** a CMAS P***, přičemž v tomto počtu musejí být zastoupeny obě uvedené kvalifikace.
       4.    Uchazeč musí mít doporučení příslušného zemského svazu SPČR.
       5.    Uchazeč musí odevzdat písemnou (případně jiným způsobem připravenou) práci na předem zadané téma.

       Požadavky k získání instruktorského kvalifikačního stupně:

       Vědomosti: Uchazeč musí
             - výborně ovládat problematiku výcviku na všechny potápěčské a instruktorské kvalifikační stupně CMAS,
             - být schopen vyučovat potápěčské teorii na všechny potápěčské a instruktorské kvalifikační stupně CMAS,
             - být schopen procvičovat potápěčské dovednosti předepsané těmito směrnicemi pro všechny potápěčské a 
                instruktorské kvalifikace CMAS,
             - být schopen se účinně zapojit do práce zkušebních komisí,
             - být schopen využívat svých znalostí a pedagogických schopností při objasňování problematiky, související 
                s potápěním, která není součástí standardního výcviku,
             - být schopen využívat svých vědomostí a schopností k propagaci výcvikového systému CMAS.

       Dovednosti : Splnění požadovaných dovedností se uchazeči započítává na základě bodu 3. Vstupních požadavků.

       Povinné úkony :
      
Uchazeč musí úspěšně absolvovat:
      
1.    Obhajobu své písemné (případně jiným způsobem připravené) práce na předem zadané téma před zkušební komisí.
       2.    Ústní přezkoušení z potápěčské teorie.
       Uchazeč musí správně provést :
      
1.    Vedení vyučovací lekce věnované tématu výuky potápěčských instruktorů zadanému zkušební komisí.

              Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I*** uděluje zkušební komise složená z instruktorů 
              CMAS I***, jmenovaná VK SPČR.