Klub sportovních potápěčů Hradec Králové je jedním z nejstarších v České republice. Byl založen v roce 1959. Je členem mezinárodní potápěčské federace CMAS. Během své existence vychoval mnoho kvalitních potápěčů, z nichž řada působila nebo dosud působí jako profesionální potápěči. Kromě výcviku nových potápěčů se klub zabýval prováděním potápěčských prací na celé řadě vodních děl, převážně v působnosti Povodí Labe.

 

Historie lokality holetínských lomů, zejména lomu Kavčí

V roce 1936 založil ing. Petr Holec - bylo mu tehdy 57 let, původní profesí geometr – v Kroměříži (to je po dnešních komunikacích cca 180 km daleko) firmu na zpracování kamene. Na Hané širokodaleko lomy nejsou – a tak mj. - vyhlédnul komplex lomů v obci Dolní Holetín u Hlinska v Čechách – podle neověřených informací je koupil od rodiny Oplištilů (vlastníků tehdy velmi prosperující hospody v Dolním Holetíně, nedaleko dnešního obchodu paní Kafkové).
„Byly to tři lomy blízko sebe a v každém z nich byl materiál jiného složení. "Kavčí" mělo materiál světlý a jemnozrnný a vyráběla se tam převážně dlažba, silniční obruby a kopáky. “Borovina" měla materiál tmavší a hrubozrnný a "Paště" mělo materiál velmi podobny syenitu. Odtud byla kroměřížská brusírna zásobována surovými bloky. V hlinecko-skutečské oblasti bylo velmi málo vyučených kameníků a tak výroba kvádrových prací byla spojena s potížemi.“ (text Jan Holec, 1985)

Po dědečkově smrti v únoru 1943 převzali firmu „ing. Petr Holec, akciová společnost, se sídlem v Kroměříži“ i její majetek, včetně holetínských lomů a okolních pozemků (celkem cca 10 hektarů), jeho potomci - čtyři synové – Miroslav, Otakar, Jan Zdeněk.
V únoru 1948, 12 let po založení této firmy, komunisté firmu znárodnili. Jak se konstatuje ve znárodňovacím výměru: „Všechny nemovitosti byly znárodněny včetně všech budov, staveb a jiných zařízení na nich ležících, jakož i ložisek a nalezišť surovin, podnikového zařízení, provozního inventáře, patentů a zásob, zejména surovin pomocných a provozních hmot, polotovarů, rozpracovaných a hotových výrobků, příslušenství podniku (licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky, vodní práva), podnikové směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky.“ (text výměr, vydaný v roce 1955)
Vyhláškou ministra průmyslu z června 1948 byl tento holetínský závod začleněn do Českomoravského průmyslu kamene, n.p. a dnem 1. ledna 1951 výměrem ministra průmyslu z 10.7.1950 vyňat a začleněn do Skutečského půmyslu kamene, n.p.
V lomech se těžilo do začátku 60. let – poté byla těžba zastavena, lom postupně zarůstal a především – naplňoval se vodou z podzemních pramenů… Posledním provozovatelem lomu byl Východočeský průmysl kamene n.p. Skuteč, posledním vlastníkem pozemků ČMPK Hradec Králové, st.p.Při průzkumných ponorech v letech 1969-1970 v lomech i kraji kolem Hlinska jsme si oblíbili Holetínský zatopený lom (Kavčí). V r.1971 - po dohodě s MNV Holetín a Českomoravským průmyslem kamene - jsme ONV v Chrudimi požádali o pronájem pozemků a stavební povolení k výstavbě výcvikového potápěčského střediska. Tím nám bylo vyhověno a v rámci OV Svazarmu byla zahájena stavba. Investice byly získány od všech zainteresovaných členů a zisků plynoucí z potápěčských prací. Práce se zúčastnila převážná část sportovní organizace tím, že čas odpracovali v rámci svých řádných dovolených a pracích o víkendech. Výstavba byla zahájena na Velikonoční svátky 1972. Kolaudace proběhla v září 1972 a koncem září již proběhly první kvalifikační potápěčské zkoušky. V 80 letech bylo kvůli bezpečnosti zažádáno u MNV Holetín o povolení oplocení areálu. Oploceno bylo středisko a na prosbu přítele p. Fridricha byl se svolením MNV oplocen i jím užívaný pozemek. Je nutné uvést, že lom byl velice obtížně přístupný. Okolí bylo zarostlé nalétavými rostlinami a zavalené odpadem žuly. Toto vše bylo během výstavby uspořádáváno a v průběhu dalších let jsme údržbě a vylepšování věnovali a věnujeme nemálo finančních prostředků a práce i nadále. Středisko slouží k pořádání kurzů,doškolování potápěčů, seminářů potápěčských lékařů, ale také k rekreaci členů s rodinami. (Text p. Miroslav Studýnka, KSP, 2009)

V období let 1992-4 byly holetínské pozemky vráceny do vlastnictví původních majitelů, rodině Holců; v červnu roku 1995 byla podepsána smlouva o pronájmu mezi rodinou Holců (9 osob) a Klubem sportovních potápěčů Hradec Králové, na pozemky užívané tímto klubem, která je vždy po určité době (3-5 let) aktualizována.

Po celou dobu příběhu holetínských lomů zůstával na hraně jižní stěny lomu Kavčí původní „provozní objekt kamenných lomů“, sloužící již v době těžby vlastnímu jako provozní zázemí lomu – v přízemí byla kovárna a trafostanice, v horním patře šatna a kancelář. Z dostupných dokumentů je patrné, že po skončení těžby byl objekt převeden z provozovatele lomu, Východočeského průmyslu kamene n.p. Skuteč, do správy MNV v Holetíně – stalo se tak dohodou o převodu správy národního majetku v prosinci roku 1963.

Vlastníky objektu – v Holetíně byl evidován pod č.p. 52, od roku 1988 již jen ev.č. 16, v katastru Dolního Holetína je na stav. parcele č. 410 - se v říjnu roku 1968 stali manželé Jarmila a Jan Fridrichovi z Prahy, kteří jej užívali více než 30 let až do smrti Jana v roce 2003 jako rekreační objekt a později jako své letní sídlo; od Jarmily objekt roku 2004 koupili a je ve vlastnictví rodiny Holců – manželů Hany, Otakara (z Brna) a Filipa (z Prahy).


Ota Holec, duben 2012